• CUPRU
  Procentul de cupru reciclat din Europa
  a crescut la 43% în 2008. Producția
  cuprului electrolitic rafinat secundar
  a crescut de la 800 la 857 mii tone,
  în timp ce utilizarea cuprului topit direct
  a scăzut de la 1.242 la 1.150 mii tone.
  O proprietate bună a cuprului este
  puritatea infinită a acestuia în timpul
  reciclării. Reciclarea cuprului se poate
  face prin robineți vechi, țevi vechi, precum
  și din deșeurile produse prin
  topirea directă.
 • DEEE-uri
  Deee au in compoziție substante deosebit
  de periculoase pentru mediu și sănătate:
  mercur, plumb, crom, brom, substanțe
  halogene precum CFC (cloro-fluoro-
  -carbon, responsabil pentru diminuarea
  stratului de ozon). Fiind atât de
  periculoase, aceste deșeuri nu mai
  trebuie să îa calea gropilor de gunoi.
  Ele trebuie colectate separat și
  reciclate, astfel viața și mediul
  înconjurător să fie protejate.
 • ALUMINIU
  Recuperarea deșeurilor de aluminiu este
  o sursă importantă de materie primă
  pentru metalurgia secundară a
  aluminiului. Recuperarea are loc prin
  topirea deșeurilor sortate, folosind
  cuptoare de diferite tipuri. Consumul
  de energie pentru obținerea aluminiului
  recuperat este mai redus decât pentru
  producerea aluminiului primar, motiv
  pentru care procedeul este considerat
  mai favorabil mediului.
 • DEEE-uri
  DEEE este prescurtarea pentru "Deşeuri
  de echipamente electrice şi
  electronice". În categoria Deee-urilor
  intră în general oriece aparat de uz
  casnic sau industrial care contine
  componenre electronice sau motoare
  electrice. În Europa, rata de creştere
  a Deee-urilor este de 4 ori mai mare
  decât cea a deşeurilor menajere.
  Nocivitatea deşeurilor electrice şi
  electronice este de 10 ori mai mare
  decât a deşeurilor obişnuite
 • FIER VECHI
  Revalorificarea deșeurilor feroase
  provenite din resturile procedeelor
  tehnologice cât și materialele feroase
  vechi, protejează mediul înconjurător
  deoarece costurile prelucrării materiei
  prime este mai mare cu pana la 50% fată
  de costurile de reciclare a metalelor
  feroase, totodată emisia de substante
  periculoase în atmosferă este mult
  redusă în procedeul de reciclare a
  materialelor feroase decât în procesarea
  materiei prime.

Despre Remat Aleșd

Profil

Remat Aleșd a fost inființată în anul 1995 prin privatizarea MEBO, ca societate pe acțiuni, cu un capital privat. Profilul conmpaniei este "Reciclarea materialeleor refolosibile fieroase și nefioeroase". În timp extinderea companiei a dus la lărgirea tipurilor de materiale recilabile așadar în prezent compania deține certificate de reciclare pentru o gamă mult mai larga de materiale: hârtie, carton, cauciucuri uzate, deșeuri electrice elctronice și electrocasnice.

Scop

Remat Aleșd S.A este una dintre cele mai flexibile companii de reciclare a deșeurilor fieroase și neferoase din zona Bihor care oferă servicii în colectarea și reciclarea produselor dăunatoare mediului. Scopul nostru este același cu multe alte companii internaționale și anume, să colectăm, să refolosim, să recilăm acele materiale dăunătoare, pentru un mediu mai curat, pentru o viață mai sănătoasă.

"Responsabilitatea dumneavoastra devine interesul nostru"

Politică de calitate

Remat Aleșd îşi concentrează atenţia asupra  impactului pe care îl are în  procesul de reciclare asupra mediului. Politica de calitate constă în existența unui Sistem Integrat de Managemetn al Mediului, Calității muncii, Sanatății și securității Ocupaționale cu certificate menite să ateste calitatea care ne preocupă.

- Conformitatea cu legislația de mediu natională și comunitară curentă.

- Monitorizarea schimbărilor legislative pentru a reduce cât mai mult timpul de reacție.

- Înarmarea tuturor angajaților cu programe de instruire continuă pe teme de mediu, sănătate șu protecția muncii.

- Investirea în procese și ultilaje destinate utilizării calitative în relația cu mediul și pentru inbunătățirea proceselor necesare manupulării.

- Interesul coninuu pentru colaboratori, parteneri, angajați, comunitate, clienți pentru o relație de durată și calitativă în vederea satisfacerii așteptarilor și cerințelor

- Creșterea performanțelor companiei în vederea extinderii.

Certificate

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001


05.10.2020

ANUNȚ DE INTENȚIE

Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 2- Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii
Prioritatea de investiții 2.2-Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție
și dezvoltarea serviciilor

1. Informații generale SOLICITANT PRIVAT:

 •  Denumirea solicitantului: Remat Aleșd SA
 •  Adresa sediu social/corepondență: Alesd, str. Bobilna, nr. 72, jud Bihor
 •  Date de contact: tel 0748119031, fax-, email rematalesd@yahoo.com

2. Denumirea/obiectul și locul de prestare a serviciilor:

 •  Obiectul anunțului de intenție: Servicii de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri, cod CPV 79421200-3
 •  Locul de prestare a serviciilor: Alesd, str. Bobilna, nr. 72, jud Bihor

3. Tipul și durata contractului:

 •  Tipul contractului: prestări servicii
Durata contractului: 12 luni cu posibilitatea de prelungire, durata contractului va trebui să acopere perioada de execuție a planului de afaceri, perioada de evaluare si până la emiterea unei decizii de finanţare a proiectului (scrisoare de aprobare şi de finanţare proiect)

4. Valoarea estimată a contractului:

 •  291720 RON fără TVA. Prețul poate fi ajustat în sensul diminuării valorii contractului. Nu se acceptă majorarea valorii contractului

5. Data, locul (adresa) și ora limită de depunere a ofertelor este:

 •  16.10.2020, ora 12:00 la adresa Alesd, str. Bobilna, nr. 72, jud Bihor sau e-mail: rematalesd@yahoo.com

6. Modalitatea de depunere a ofertei:

 •  Personal, prin posta, curierat rapid, pe e-mail la adresa: rematalesd@yahoo.com
 •  Oferta de preț va fi prezentata 1 exemplar semnat. Dacă oferta se transmite prin e-mail, se acceptă și ofertele semnate electronic de către reprezentantul legal al ofertantului/format scanat

7. Limba de redactare a ofertelor este: română SAU alte limbi străine cu traducere autorizată

8. Data si ora deschiderii ofertelor: 16.10.2020, ora 15.00, la adresa Alesd, str. Bobilna, nr. 72, jud Bihor

9. Documentația privind specificațiile tehnice se poate obține de la:

 •  Gheorghias Gheorghe, rematalesd@yahoo.com

10. Ofertele alternative sunt interzise
    Valabilitate ofertei:
minim 60 de zile calendaristice calculate de la data deschiderii ofertei de preț

11. Procedura competitivă are la bază următoarele principii:

 •  principiul transparenței;
 •  principiul economicității;
 •  principiul eficienței;
 •  principiul eficacității;

12. Oferta de pret va fi insotita de următoarele documente:

 •  Declarație pe propria răspundere a ofertantului privind evitarea conflictului de interese- după modelul atașat documentului specificații tehnice- Anexa 1;
 •  Document valabil la momentul depunerii ofertei de preț, din care să reiasă codul CAEN necesar pentru prestarea serviciilor de consultanță pentru elaborarea planului de afaceri (Certificat constatator in copie conform cu originalul/ original sau certificat de inregistrare ORC în copie conform cu originalul) SAU document echivalent pentru firmele aplicante din străinătate, în termen de valabilitate – nu mai veche de 30 de zile înainte de deschiderea ofertelor de preț;

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect propus în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională